Πίνακας Θηρευσίμων 2011-2012
Θηλαστικά
ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡ
* Αγριοκούνελο
(Oryctolagus cuniculus)
20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς περιορισμό
**Λαγός
(Lapus europaeus)
15/9 -10/1 Τετ.,Σαβ.,Κυρ 1
Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)
15/9 -20/1 Τετ.,Σαβ.,Κυρ 4 κατά ομάδα
Αλεπού
(Vulpes vulpes)
15/9 - 29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Πετροκούναβο
(Martes foina)
15/9 - 29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό

Πουλιά Δενδρόβια και Εδαφόβια
ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡ
Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες 12
Φάσα
(Columba palumbus)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Ορτύκι
(Coturnix coturnix)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες 12
Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες 10
Τσίχλα
(Turdus philomelos)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες 25 συνολικά (από όλα τα είδη)
Δενδρότσιχλα
(Turdus viscivorus)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 25 συνολικά τσίχλες
Κοκκινότσιχλα
(Turdus iliacus)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 25 συνολικά τσίχλες
Γερακότσιχλα
(Turdus pilaris)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 25 συνολικά τσίχλες
Κότσυφας
(Turdus merula)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 25 συνολικά τσίχλες-κοτσύφια
Καρακάξα
(Pica pica)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Κάργια
(Corvus monedula)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Κουρούνα
(Corvus corone cornix-)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
Μπεκάτσα
(Scolopax rusticola)
15/9-29/2 Ολες 10
Φασιανός
(Phasianus colchicus)
15/9-31/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 1
Πετροπέρδικα
(Alectoris graeca)
01/10-15/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 2
Νησιώτικη πέρδικα
(Alectoris chukar)
01/10-15/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 4

Πουλιά Υδρόβια και Παρυδάτια
ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡ
Σφυριχτάρι
(Anas penelope)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)

Κιρκίρι
(Anas crecca)

15/9- 31/ 1 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrhynchos)
15/9 - 31/1 Ολες 12 συνολικά(από όλα τα είδη)
Σουβλόπαπια
(Anas acuta)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Σαρσέλα ανοιξιάτικη (Μαρτίνι)
(Anas querquedula)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Κυνηγόπαπια
(Aythya ferina)
15/9 - 31/1 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Τσικνόπαπια
(Aythya fuligula)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Φλυαρόπαπια
(Anas stepera)
15/9 - 31/1 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Φαλαρίδα
(Fulica atra)
15/9 - 10/2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons)
15/9- 10/ 2 Ολες 12 συνολικά (από όλα τα είδη)
Νερόκοτα
(Gallinula chloropus)
15/9 – 10/2 Ολες 10
Μπεκατσίνι
(Gallinago gallinago)
15/9 – 10/ 2 Ολες 10
Καλημάνα
(Vanellus vanellus)
15/9 – 31/ 1 Ολες 10

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 7
*** Oι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 5